ที่ตั้งปัจจุบัน

Permanent Mission of Thailand to The United Nations
5 rue Gustave-Moynier, 1202 Geneva, Switzerland.