ประวัติความเป็นมา

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization ; ILO) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2462  ดังนั้นในปี พ.ศ.2542 กระทรวงแรงงานจึงได้พิจารณาจัดตั้งฝ่ายแรงงานประจำคณะผู้แทนถาวร ประจำสหประชาชาติ ณ  นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้น โดนมีภารกิจในการทำงานกับองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศในลักษณะพหุภาคี ตามบันทึกที่ รส 0207.2 / 0109 ลงวันที่ 26 มกราคม 2542 เพื่อเข้าร่วมประชุมหรือสังเกตการณ์การประชุมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)*   ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์การหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับการแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

ซึ่งเป็นภารกิจที่แตกต่างจากภารกิจของสำนักงานแรงงานในประเทศอี่นๆอย่างชัดเจน เนื่องจากไม่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องตลาดแรงงาน และการคุ้มครองดูแลแรงงานไทยแต่อย่างใด

 

 

*หมายเหตุ : องค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นองค์การชำนัญพิเศษทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้สหประชาชาติที่เก่าแก่ที่สุด  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2462  ตามความตกลงในสนธิสัญญาแวร์ซาย (Treaty of Versailles)  ซึ่งเป็นข้อตกลงสันติภาพเพื่อสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1  ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 45 ประเทศของสมาชิกก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเซียที่ได้ร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งขณะนั้นมีเพียง 4 ประเทศคือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และไทย