ภารกิจหน้าที่ของสป.กระทรวงแรงงาน

ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา  มีภารกิจตามบันทึกที่ รส 0207.2 / 0109 ลงวันที่ 26 มกราคม 2542  ดังนี้

 

 (1)  เข้าร่วมประชุมหรือสังเกตการณ์การประชุมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในการประชุมใหญ่ ในคณะประศาสน์การและในคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งในคณะกรรมการขององค์การหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง หรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามที่เห็นสมควร

 

 

(2)  ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์การหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับการแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 

 

(3)  ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ บทบาทและพัฒนาการความเคลื่อนไหวขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งขององค์การหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับการแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

 

(4)  ประสานความร่วมมือและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะทูตถาวรของประเทศในกลุ่มเอเซียและแปซิฟิก โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศ

 

 

(5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย