ศาสนา

        ประชาชนร้อยละ 46.1 นับถือนิกายโรมันคาธอลิก ร้อยละ 40 นับถือนิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 5 นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 8.9 มิได้นับถือศาสนา