ภาษา

ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ

        เยอรมัน (ร้อยละ 64)

        ฝรั่งเศส (ร้อยละ 19)

        อิตาเลียน (ร้อยละ 8)
        โรมานช์ (ร้อยละ 1)

        อื่น ๆ ร้อยละ 8