อัตราว่างงาน

        อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.8 (ค.ศ.2001)