รายงานสรุปการประชุมคณะประศาสน์การ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 319 ฉบับสมบูรณ์

 Click เพื่อเปิดไฟล์  >>> สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 319 


*Tip  คุณสามารถ Click ที่หน้าสารบัญเพื่อเปิดอ่านวาระการประชุมที่สนใจได้*

ไฟล์แนบขนาด
raayngaankaarprachum_GB_319_chbabsmbuurn.pdf637.15 KB