สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 318 สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา วันที่ 21 มิถุนายน 2556

 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะประศาสน์การ (Governing Body : GB) สมัยที่ 318 

21 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา

 

 

1. Dr. Victoria Marina Velasquez de Aviles เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเอลซัลวาดอร์ประจำสำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา  ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะประศาสน์การ พร้อมด้วยรองประธานจากฝ่ายนายจ้างคือ Mr. Daniel Funes de Rioja (สเปน) และรองประธานฝ่ายลูกจ้างคือ Mr. Luc Cortebeeck (เบลเยี่ยม) ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างมิถุนายน  2556 – มิถุนายน 2557  

 

 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม (Committee on Freedom of Association : CFA) ฉบับที่ 368 และ 369 ซึ่งประเทศไทย ได้รับการหยิบยกในกลุ่มข้อร้องเรียนใหม่ 1 กรณี คือ ข้อร้องเรียนหมายเลข 3022 กรณีสหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมด้วยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  The International Transport Workers’ Federation (ITF) และ The International Trade Union Confederation (ITUC) ร่วมกันกล่าวหารัฐบาลไทยไม่เคารพและปกป้องสิทธิของสหภาพ ฯ  ของผู้นำและของสมาชิกสหภาพ ฯ ตามหลักการของเสรีภาพในการสมาคมของอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98

 

 

3. เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการไตรภาคีชุดพิเศษเพื่อเป็นไปตามมาตรา XIII ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล, 2549 ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ชุดนี้มีหน้าที่ติดตามการอนุวัติอนุสัญญาอย่างต่อเนื่องและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อปฏิบัติ (code) เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของธุรกิจเดินเรือทะเล ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ ฯ คือตัวแทนประเทศที่ให้สัตยาบันประเทศละ 2 คน ตัวแทนเจ้าของเรือและตัวแทนคนประจำเรือจำนวนเท่ากับจำนวนประเทศที่ให้สัตยาบัน ณ ช่วงเวลาที่มีการแต่งตั้ง และโดยที่คณะประศาสน์การเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ชุดนี้ ประกอบกับคณะกรรมการ ฯ ชุดนี้จะตั้งได้ภายหลังอนุสัญญามีผลใช้บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ดังนั้น การประชุมคณะประศาสน์การสมัยที่ 319 (ตุลาคม 2556) จึงได้บรรจุวาระการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีชุดพิเศษ และคาดว่าคณะกรรมการ ฯ จะสามารถประชุมหารือครั้งแรกได้ประมาณเดือนเมษายน 2557

 

 

4. เห็นชอบการปรับองค์ประกอบผู้เข้าร่วมประชุม International Conference of Labour Statisticians จากจำนวนผู้เชี่ยวชาญฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ 3 คนเพิ่มเป็นฝ่ายละ 6 คน และอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญอีก 6 คน เป็นเงิน 66,200 เหรียญสหรัฐ

 

 

5. รับทราบกำหนดกำหนดการประชุมต่าง ๆ ที่เหลือของปี 2556 และการประชุมในปี 2557

 

 

สรุปการประชุมโดย

นางพัฒนา พันธุฟัก  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) 

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา , มิถุนายน 2556

 

 

สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 318 สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา วันที่ 21 มิถุนายน 2556

 

1. หมายเลขวาระ GB.318/INS/1   เรื่อง  Election of the Officers of the Governing Body for 2013–14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบแทรก