สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 316 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์