ข้อมูลเกี่ยวกับวาระเพื่อการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งนำเสนอในการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๒๕ (๒๙ ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์

 ข้อมูลเกี่ยวกับวาระเพื่อการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ 

 

 

 เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีผู้นำจาก ๑๓๖ ประเทศเข้าร่วม ได้รับรอง วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development เพื่อสร้างโอกาสให้ UN รวมทั้ง ILO ได้สนับสนุนประเทศสมาชิกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals (SDGs) โดยหลักนิยมของวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่บน ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและบูรณาการ พร้อมกับการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดย SDGs อันประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย (Goal) ดังนี้

 

 

 เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

 

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere

 

 

 เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุน การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

 Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

 

 

 เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะทุกเพศทุกวัย

 Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 

 

 

เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

 Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

 Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls

 

 

 

เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ และมีการบริหารจัดการน้ำและการสุขาภิบาลยั่งยืนสำหรับทุกคน

 Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

 Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

 

 

 

เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่า (Decent work) สำหรับทุกคน

 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

 

 

 

เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

 Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในและระหว่างประเทศ

 Goal 10. Reduce inequality within and among countries 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

 Goal 11. Make cities and human settlement inclusive, safe, resilient and sustainable

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

 Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๓ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

 Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and reverse land degradation and halt biodiversity loss

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ

 Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 Goal 17. Strength the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development 

 

 

 

การทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ SDGs คือ การเป็นหุ้นส่วนระดับโลก (Global Partnership) ของรัฐบาล, ประชาสังคม, ภาคเอกชน, ระบบสหประชาชาติ และผู้มีบทบาทอื่นๆ, และมีการระดมทรัพยากรทั้งหมด 

 การทบทวนความก้าวหน้า คือการจัดทำรายงานประเทศเพื่อนำมาประเมินความก้าวหน้าและติดตามผล และมีการทบทวนในระดับโลก อาทิ ใน High –Level Political Forum (HLPF) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน