วาระเพื่อการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ และความเกี่ยวข้องกับ ILO

วาระเพื่อการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ และความเกี่ยวข้องกับ ILOวาระงานที่มีคุณค่า ของ ILO ได้ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายที่ ๘ ของ SDGs

“เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่า (Decent work) สำหรับทุกคน”

โดยมี ๑๐ เป้าหมายย่อย (Target) ของเป้าหมายที่ ๘ ดังนี้

๘.๑ การรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว (per capita economic growth) ให้ได้ตาม เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๗ ต่อปีในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด

๘.๒ เสริมสร้างผลิตภาพโดยการเน้นมูลค่าเพิ่มสูงและภาคแรงงานเข้มข้น (labour intensive)

๘.๓ การส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่า, การเป็นผู้ประกอบการ, และการทำให้เป็นรูปแบบทางการและการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง เล็ก และจิ๋ว (MSMEs)

๘.๔ การแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากการทำลายสิ่งแวดล้อม

๘.๕ การบรรลุการมีงานทำที่มีผลิตภาพและเต็มอัตราและงานที่มีคุณค่าสำหรับชายและหญิงทุกคน, รวมถึงสำหรับเยาวชนและคนพิการ, และค่าจ้างที่เท่ากันสำหรับงานที่มีค่าเท่ากัน

๘.๖ การลดลงอย่างยั่งยืนของเยาวชนที่ไม่อยู่ในการจ้างงาน, การศึกษา หรือการฝึกอบรม

๘.๗ การกำจัดแรงงานบังคับและแรงงานเด็กทุกรูปแบบ

๘.๘ การคุ้มครองสิทธิแรงงานและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคนงานทุกคน, รวมถึงคนงานอพยพ, เฉพาะอย่างยิ่งคนอพยพหญิง, และผู้ที่ทำงานที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัย

๘.๙ การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงาน

๘.๑๐ การเสริมสร้างการเข้าถึงบริการด้านการเงินต่างๆ

มีหลาย SDGs ที่สัมพันธ์กับอำนาจหน้าที่ของ ILO และ ๔ เสาหลักของวาระงานที่มีคุณค่า อาทิ

- การคุ้มครองทางสังคม เป็นเป้าหมายย่อยที่ ๑.๓ และเป้าหมายย่อยที่ ๑๐.๔ โดยถูกระบุคู่กับนโยบายการเงินและค่าจ้าง

- การทำงานและติดตามผลของ ILO ถูกระบุถึงในเป้าหมายย่อยที่ ๑.๑ และ ๑.๒

- ทักษะด้านอาชีพและเทคนิค ถูกระบุถึงในเป้าหมายย่อยที่ ๔.๓, ๔,๔ และ ๔,๕

- คนงานชนบท ถูกระบุถึงในเป้าหมายย่อยที่ ๒.๓

- คนงานด้านสุขภาพและการศึกษา เป้าหมายย่อยที่ 3.c และ 4.c)

- งานบ้านและรักษาความสะอาด เป้าหมายย่อยที่ ๕.๔

- การยุติการเลือกปฏิบัติและการให้หลักประกันต่อโอกาสที่เท่าเทียมกัน เป้าหมายย่อยที่๑๐.๓

- คนงานอพยพ เป้าหมายย่อยที่ ๑๐.๗

- การส่งเสริมการมีงานด้านอุตสาหกรรม เป้าหมายย่อยที่ ๙.๒

- การบูรณาการวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่า เป้าหมายย่อยที่ ๙.๓

- ความสามารถในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่อภัยจากภูมิอากาศและหายนะและสภาวะช็อกจากเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายย่อยที่ ๑๓.๑

- กฎหมายระหว่างประเทศ/มาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำและมหาสมุทร เป้าหมายย่อยที่ ๑๔.c

- การเป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพ, เชื่อถือได้ และโปร่งใส เป้าหมายย่อยที่ ๑๖.๖

- การตัดสินใจที่ตอบสนองได้, ครอบคลุมถึงทุกคน, มีส่วนร่วม และมีความเป็นผู้แทนในทุกระดับ เป้าหมายย่อยที่ ๑๖.๗

- เสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป้าหมายย่อยที่ ๑๖.๑๐

ความสอดคล้องกับแผนงานของ ILO มีดังนี้

- วัตถุประสงค์ เกี่ยวข้องทุกวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)

เชิงยุทธศาสตร์

- งบประมาณ แผนงานและงบประมาณปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๗

- การติดตามผล การทำงานร่วมกับคู่งานอื่นในสหประชาชาติเกี่ยวกับแนวทางบูรณาการ

เพื่อการดำเนินการตามวาระ ค.ศ. ๒๐๓๐, การอภิปรายหารือกับ

ไตรภาคีถึงความ เป็นไปได้ในการสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ของ SDG ใน

ระดับชาติ และการอภิปรายต่อใน GB เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ILO ได้จัดทำความริเริ่มแห่งศตวรรษเพื่อเตรียมเข้าสู่การครบรอบอายุ ๑๐๐ ปี โดยความริเริ่มแห่งศตวรรษว่าด้วยการยุติความยากจน (The end to poverty centenary initiative) ได้รวมงานส่วนใหญ่ของ ILO ที่มุ่งสู่วาระ ค.ศ. ๒๐๓๐ ขณะที่ความริเริ่มแห่งศตวรรษว่าด้วยสีเขียว และความริเริ่มแห่งศตวรรษว่าด้วยผู้หญิงทำงานสนับสนุนต่อวาระ ค.ศ. ๒๐๓๐ ด้วย