มติที่ประชุม GB ๓๒๕ (๒๙ ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ในวาระเพื่อการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐

มติที่ประชุม GB ๓๒๕ ขอให้ ILO DG ดำเนินการในวาระเพื่อการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ ดังนี้(a) พัฒนาความริเริ่มแห่งศตวรรษว่าด้วยการยุติความยากจนต่อไปในฐานะตัวขับเคลื่อนการดำเนินการตามวาระ ค.ศ. ๒๐๓๐

(b) ผลักดันให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมกับ ILO และหุ้นส่วนสังคมในการวางแผน, การดำเนินการ และการตรวจสอบ SDGs

(c) พัฒนาแผนงานสร้างศักยภาพสำหรับไตรภาคีเพื่อมีส่วนร่วมในแผนการติดตามผลของประเทศ โดยตระหนักถึงความสำคัญของของการเพิ่มความสามารถทางสถิติสำหรับการกำกับติดตามความก้าวหน้า

(d) ติดตามพัฒนาการในระบบ UN ที่ตอบสนองต่อวาระ ค.ศ. ๒๐๓๐ เพื่อมั่นใจว่า ILOก้าวทันและทำงานสอดคล้องกับการติดตามผลในระดับชาติ ภูมิภาค และโลก ได้อย่างดี

(e) สร้างความเป็นหุ้นส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการตาม SDGs และทุกเป้าหมายย่อย รวมทั้งสร้างบทบาทหลักของระบบไตรภาคี

(f) เตรียมข้อเสนอถึงบทบาทของ GB ในการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะส่วนหนึ่งของระบบ UN ในการทบทวนความก้าวหน้าของ SDGs

(g) ให้หลักประกันต่อความสอดคล้องกับแผนงานของสำนักงาน ILO ในนโยบายและผลลัพธ์ตามแผนงานและงบประมาณสำหรับ ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๗ โดยให้ความสำคัญที่มุ่งเป้าไปที่วาระ ค.ศ. ๒๐๓๐

(h) เพิ่มสมรรถนะของ ILO ด้านวิชาการในการดำเนินการตามความริเริ่มแห่งศตวรรษว่าด้วยการยุติความยากจน

(i) จัดทำข้อเสนอสำหรับแผนยุทธศาสตร์ ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ILOในการดำเนินการตามวาระ ค.ศ. ๒๐๓๐

(j) รายงาน GB ๓๒๘ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินการตามความริเริ่มแห่งศตวรรษว่าด้วยการยุติความยากจน