รายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การ (GB) สมัยที่ 326 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส (2)

 4. ข้อร้องเรียนกรณีฟิจิละเมิดอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 ที่ให้สัตยาบันไว้

รัฐบาลฟิจิถูกร้องเรียนโดยผู้แทนลูกจ้างในที่ประชุมใหญ่ ILO สมัยที่ 102 เดือนมิถุนายน 2556 ว่าละเมิดอนุสัญญาฉบับที่ 87 ที่ให้สัตยาบัน โดยกระทำการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานอย่างร้ายแรง โดยละเมิดและกดขี่ผู้นำแรงงาน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การไล่ผู้นำแรงงานโดยไม่เป็นธรรมในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ขัดขวางการดำเนินกิจกรรมและการจัดประชุมสหภาพแรงงาน ทำร้ายร่างกาย จับกุม คุมขังผู้นำแรงงาน แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ใช้กำลังทหารปราบปรามการเข้าร่วมประชุมของนักสหภาพแรงงานจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคน ห้ามผู้นำแรงงานเข้าร่วมการประชุม ILO รวมทั้งไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของ ILO DG ที่ให้เปิดเวทีการเจรจา
ฟิจิจัดการเลือกตั้งทั่วไปและตั้งรัฐบาลใหม่ในปลายเดือนกันยายน 2557 และระหว่างการประชุม GB สมัยที่ 323 เดือนมีนาคม 2558 รัฐบาลฟิจิโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามข้อตกลงไตรภาคีโดยรัฐบาลยอมรับจะเร่งออกกฎหมายแรงงานสัมพันธ์มาบังคับใช้ โดยมีนาย Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO เป็นพยานที่สำนักงานใหญ่ ILO เจนีวา โดยที่ประชุม GB สมัยต่อๆ มาได้พิจารณาเห็นความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาของฟิจิ และที่ประชุม GB สมัยที่ 326 รับทราบรายงานของคณะกรรมการไตรภาคีที่เข้าไปตรวจสอบและแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเทศฟิจิที่ระบุว่ามีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ จึงมีมติให้ปิดกรณีร้องเรียนรัฐบาลฟิจิและยุติการพิจารณาในที่ประชุม GB อีกต่อไป

 

5. ข้อร้องเรียนกรณีเวเนซุเอลาละเมิดอนุสัญญา ILO ที่ให้สัตยาบัน 3 ฉบับ (ฉบับที่ 26 ว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ - กลไกการกำหนดค่าจ้าง ค.ศ. 1930, ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือไตรภาคี (มาตรฐานแรงงาน) ค.ศ. 2521)
รัฐบาลเวเนซุเอลาถูกร้องเรียนโดยองค์การนายจ้างระหว่างประเทศ (IOE) และผู้แทนนายจ้างหลายรายในที่ประชุมใหญ่ ILO สมัยที่ 104 เดือนมิถุนายน 2558 ว่าละเมิดอนุสัญญาที่ให้สัตยาบัน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 26, 87 และ 144 โดยขอให้ ILO ตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวน (Commission of Inquiry) เข้าไปตรวจสอบสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาในประเทศ ดังนี้
- อนุสัญญาฉบับที่ 26 โดยกล่าวหาว่า รัฐบาลใช้ Presidential decree ประกาศขึ้นค่าจ้าง โดยไม่มีการปรึกษาหารือองค์การนายจ้าง หรือคณะกรรมการไตรภาคีระดับชาติ ซึ่งรัฐบาลชี้แจงว่า เมื่อปี 2555 กฎหมายแรงงานได้ยกเลิกคณะกรรมการไตรภาคีระดับชาติเนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพ และให้กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำโดยใช้อำนาจตาม Presidential decree โดยก่อนหน้าที่จะออกประกาศ รัฐบาลได้มีการศึกษาภาวะดัชนีเศรษฐกิจ และได้ดำเนินการปรึกษาหารือหุ้นส่วนสังคม โดยเฉพาะนายจ้างและลูกจ้างแล้ว
- อนุสัญญาฉบับที่ 87 เนื่องจากมีการทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ ลักพาตัว นายจ้างเวเนซุเอลา ทำให้องค์การนายจ้างระหว่างประเทศ (IOE) และกลุ่มนายจ้างหลายประเทศ ได้ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม ตั้งแต่ปี 2546 และในการประชุม ILO สมัยที่ 92 เดือนมิถุนายน 2547 กลุ่มนายจ้างได้ร้องเรียนในกรณีเดียวกัน แต่เนื่องจาก ILO ได้รับเรื่องและบรรจุเป็นคดีหมายเลข 2254 แล้วตามกลไกของคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม ที่ประชุม GB สมัยที่ 310 เดือนมีนาคม 2554 จึงมีมติว่า ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะไม่ถูกส่งต่อไปยัง COI และกระบวนการที่ร้องเรียนมาในการประชุม ILO สมัยที่ 92 เมื่อเดือนมิถุนายน 2547 จึงถูกปิดลง
- อนุสัญญาฉบับที่ 144 โดยกล่าวหาว่า รัฐบาลไม่กำหนดกลไกที่รับรองได้ว่าจะมีการปรึกษาหารือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้รัฐบาลยอมรับให้ Federation of Chambers and Associations of Commerce and Production of Venezuela (FEDECAMARAS) เป็นองค์การผู้แทนนายจ้างข้างมากที่สุด ของประเทศเพื่อป้องกันการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมโดยขาดการเจรจาทางสังคม ซึ่งเป็นผลร้ายต่อวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ประชุม GB สมัยที่ 326 มีมติให้มีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวนเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในเวเนซุเอลาในที่ประชุม GB สมัยที่ 328 เดือนพฤศจิกายน 2559