รายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การ (GB) สมัยที่ 326 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส (3)

 6. ข้อร้องเรียนกรณีกัวเตมาลาละมิดอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 ที่ให้สัตยาบันไว้

ในการประชุมใหญ่ ILO สมัยที่ 101 เดือนมิถุนายน 2555 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างได้ยื่นข้อร้องเรียนฟ้องรัฐบาลกัวเตมาลาว่า ไม่คุ้มครองนักสหภาพแรงงาน โดยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน 58 คดี และเสียชีวิตในเหตุการณ์รุนแรงในประเทศ 16 ราย โดยญาติของผู้เสียชีวิตเห็นว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการหาตัวผู้กระทำผิด
รัฐบาลกัวเตมาลาร่วมมือกับ ILO ในการแก้ไขปัญหาโดยมีการสอบสวนหาผู้กระทำผิดคดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหภาพแรงงาน 58 คดี และการเสียชีวิตในเหตุการณ์รุนแรงของสมาชิกสหภาพแรงงาน 16 ราย และออกมาตรการเพื่อคุ้มครองสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานที่ถูกข่มขู่ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 87
ที่ประชุม GB สมัยที่ 326 ได้พิจารณารายงานข้อมูลจากรัฐบาล องค์การนายจ้างและลูกจ้างของกัวเตมาลา จึงมีมติให้รัฐบาลกัวเตมาลาดำเนินการโดยเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและเลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวนเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในประเทศกัวเตมาลาในที่ประชุม GB สมัยที่ 328 เดือนพฤศจิกายน 2559

 

7. การติดตามการหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างในการประชุมใหญ่ประจำปีของ ILO การเป็นสมาชิกคณะประศาสน์การเกี่ยวกับอำนาจของรัฐที่ตนถือสัญชาติหรือเป็นผู้แทน
ที่ประชุม GB สมัยที่ 325 เดือนพฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาวิเคราะห์ปัญหาในการคุ้มครองผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างในการประชุมใหญ่ประจำปีของ ILO การเป็นสมาชิกคณะประศาสน์การเกี่ยวกับอำนาจของรัฐที่ตนถือสัญชาติหรือเป็นผู้แทน โดยมีการเสนอ 2 แนวทาง คือ 1) การแก้ไข Annex I ของ 1947 Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นของ ILO และ 2) การรับรองข้อมติใหม่โดยที่ประชุมใหญ่ประจำปี ILO ซึ่งร่างข้อมติที่ประชุม GB ที่ผ่านมามีความเห็นหลากหลายทั้งในรูปแบบของตราสารโดยมีผู้เสนอให้อยู่ในรูปแบบ Guideline และการขอบเขตของคุ้มครองโดยเห็นว่าไม่ควรเทียบเท่าเอกสิทธิ์ทางการทูต แต่อาจเทียบเคียงกับสมาชิกรัฐสภา โดยเน้นการคุ้มครองสิทธิในการทำหน้าที่ผู้แทนในการประชุมใหญ่ประจำปี ILO และการเป็นสมาชิก GB เช่น สิทธิในการพูดการแสดงความคิดเห็น การเดินทางและการเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุม GB สมัยที่ 326 เห็นว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานอื่นที่มิใช่กระทรวงแรงงาน จึงเห็นควรให้เวลาแก่ประเทศสมาชิกดำเนินการปรึกษาหารือในระดับชาติ และหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอที่ประชุม GB สมัยที่ 328 เดือนพฤศจิกายน 2559 พิจารณาต่อไป

 

8. รายงานการประชุมครั้งที่สองของคณะทำงานไตรภาคีพิเศษที่ตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ นครเจนีวา โดยมีสาระสำคัญให้มีการแก้ไข Code of the Maritime Labour Convention เพื่อให้มีการคุ้มครองตามมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้น มีกลไกแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าจ้างเมื่อคนประจำเรือถูกจับตัวหรือถูกโจรกรรม และการขยายเวลาอายุ Maritime labour certificate เมื่อหมดอายุแล้วให้ใช้บังคับอีก 5 เดือนในช่วงต่ออายุเพื่อให้มีการตรวจมาตรฐานอย่างรอบคอบ และใบรับรองใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ILO สมัยที่ 105 ให้การรับรองการแก้ไขดังกล่าวต่อไป

 

9. รายงานการประชุมคณะทำงานไตรภาคีแรงงานทางทะเลเพื่อแก้ไขอนุสัญญาฉบับที่ 185 ว่าด้วยการแก้ไขเอกสารแสดงตนของคนประจำเรือ (แก้ไข) ค.ศ. 2003
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ นครเจนีวาโดยมีสาระสำคัญให้มีการจัดทำเอกสารแสดงตนคนประจำเรือตามมาตรฐาน International Civil Aviation Organization (ICAO) และสามารถใช้เป็นบัตรผ่านในการเดินทางเข้า-ออกท่าเรือ โดยที่ประชุม GB สมัยที่ 326 มีมติให้ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ให้ติดตามประเด็นการอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก และการ
เดินทางผ่านฝั่งของคนประจำเรือ และนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ILO สมัยที่ 105 ให้การรับรองการแก้ไขดังกล่าวต่อไป