โครงสร้างบุคลากร

ปัจจุบัน ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวร ประจำสหประชาติ ณ นครเจนีวา มีโครงสร้างบุคลากรดังนี้

 

1. อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

2. ลูกจ้างชั่วคราว (เสมียน)

3. ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

 

 

 

 

 

 

นางพัฒนา   พันธุฟัก 

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)