พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ

ฝ่ายแรงงานประจำคณะผู้แทนถาวร ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา มิได้มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบเหมือนกับสำนักงานแรงงานในประเทศอี่นๆ เนื่องจากไม่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องตลาดแรงงาน และการคุ้มครองดูแลแรงงานไทยแต่อย่างใด หากแต่มีภารกิจในด้านแรงงานในลักษณะการทำงานกับองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศทั่วโลกที่ประจำการอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น